Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX E series ED-S30NL

Cảm biến quang điện OPTEX E series  ED-S30NL / EL-S15NL/ET-S500NL/ED-S30NL3/EL-S15NL3/ET-S500NL3/ET-S500NL4/EL-S15NL4/ED-S30NL4/EL-S15NL4/ED-S30NL4/ED-S30ND/EL-S15ND/ET-S500ND/ED-S30ND3/EL-S15ND3/ET-S500ND3/ED-S30ND4/EL-S15ND4/tT-S500ND4/ED-S30PL/EL-S15PL/ET-S500PL/ET-S500PL3/EL-S15PL3/ED-S30PL3/ED-S30NL4/EL-S15NL4/ET-S500PL4/ET-S500PD/EL-S15PD/ED-S30PD/ED-S30ND3/EL-S15ND3/ET-S500ND3/ET-S500PD4/EL-S15ND4/ED-S30ND4/ ED-100NL /EL-30NL /EL-15NL/ EL-08NL/ ET-500NL/ M8 pigtail - 3pin/ ED-100NL3/ EL-30NL3/ EL-15NL3/ EL-08NL3/ ET-500NL3/ M8 pigtail - 4pin/ ED-100NL4/ EL-30NL4/ EL-15NL4/ ET-500NL4/ ED-100ND/EL-30ND/ EL-15ND/ EL-08ND/ ET-500ND/ ED-100ND3/ EL-30ND3/ EL-15ND3/ EL-08ND3/ ET-500ND3/ ED-100ND4/ EL-30ND4/ EL-15ND4/ EL-08ND4/ ET-500ND4/ ED-100PL/ EL-30PL/ EL-15PL/ EL-08PL/ ET-500PL/ ED-100PL3/ EL-30PL3/ EL-15PL3/ EL-08PL3/ ET-500PL3/ ED-100PL4/ EL-30PL4/ EL-15PL4/ EL-08PL4/ ET-500PL4/ ED-100PD/ EL-30PD/ EL-15PD/ EL-08PD/ ET-500PD/ ED-100PD3/ EL-30PD3/ EL-15PD3/ EL-08PD3/ ET

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download

 

Movie